088 628 74 00

Lokaal tarief ma t/m vrij 8–17u

Mauritsklinieken > Patiëntinformatie

Patiëntinformatie

Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het behandeltraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden geformuleerd. Wanneer u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen of opmerkingen heeft, stellen wij het op prijs wanneer u dat bij ons aangeeft. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons e-mailadres: facturen@mauritsklinieken.nl

Bij de Mauritsklinieken kunt u terecht voor verschillende medisch specialistische behandelingen. Hierover kunt u elders op onze website informatie vinden. Bij de patiëntinformatie wordt ingegaan op voor de patiënt belangrijke onderwerpen en gehanteerde terminologie in de zorg.

Actuele stand van zaken contractering door Mauritsklinieken van Nederlandse zorgverzekeraars

De Mauritsklinieken heeft ook voor 2018 met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten gesloten.

Let op: Het betreft niet de buitenlandpolis van een Nederlandse verzekeraar. Voor meer informatie zie “Buitenland”.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Naar boven

MRSA Screening

U kunt mogelijk, zelfs zonder dat u het weet, besmet zijn met bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gangbare antibiotica. In Nederland komen deze bijzonder ongevoelige bacteriën niet vaak voor. Op plekken waar veel antibiotica wordt gebruikt, is de kans groter om bijzonder ongevoelige bacteriën op te lopen. Zoals in buitenlandse ziekenhuizen en/of op een veehouderij.

Nederlandse zorginstellingen willen niet dat deze bijzonder ongevoelige bacteriën zich verder verspreiden.

Check de 7 vragen

Naar boven

Vergoede en onvergoede zorg

 

Vergoede zorg:

Vergoede zorg omvat alle zorg die wordt vergoed vanuit het basispakket door uw Nederlandse zorgverzekeraar. Welke medische zorg binnen het basispakket valt, wordt bepaald door de overheid. Uw huisarts speelt hierin een bepalende rol. Vergoede zorg uit het basispakket wordt in het algemeen door de zorgaanbieder rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Let op:

 1. De Mauritsklinieken hanteert als uitgangspunt dat indien u verzekerde zorg ontvangt en u bent verzekerd bij:
  1. een buitenlandse verzekeraar, via een tussenpersoon in Nederland of
  2. de erkende tussenpersoon Cigna (Cigna International Health Services BVBA) dan wel
  3. via een Nederlandse verzekeraar met buitenlandpolis,

dan stuurt de Mauritsklinieken de factuur rechtstreeks aan u. U dient deze dan ook rechtstreeks aan ons te voldoen. U kunt natuurlijk proberen de factuur te claimen bij uw buitenlandse verzekeraar. Eventuele problemen met uw buitenlandse verzekeraar, tussenpersoon of Nederlandse verzekeraar met buitenlandpolis ontslaat u niet van de plicht tot betalen van de factuur aan de Mauritsklinieken binnen de gestelde termijn.

 1. De zorgverzekeraars eisen van de Mauritsklinieken dat alleen patiënten mogen worden behandeld binnen het basispakket indien u een verwijsbrief van uw huisarts heeft en door u of uw huisarts aan ons voor uw eerste afspraak ter beschikking is gesteld. Mocht deze verwijsbrief bij uw bezoek niet aanwezig zijn dan kunnen we de behandeling niet in de vergoede zorg verrichten ook al gaat het om een aandoening die valt onder het basispakket. De zorg kan dan plaatsvinden als zogenaamde onvergoede zorg.
 2. Uw zorgverzekeraar kan naar aanleiding van onze declaratie, u een factuur sturen inzake uw eigen risico.
 3. Een prijsopgave of een indicatie vooraf voor vergoede zorg kan de Mauritsklinieken vooraf niet verstrekken, omdat de duur en intensiteit van de behandeling vooraf niet bekend is en ook niet na een eerste consult of meerdere behandelingen.

Onvergoede zorg:

Onvergoede zorg omvat alle zorg die niet wordt vergoed vanuit het basispakket of is uitgesloten onder vergoede zorg. De Mauritsklinieken onderkennen drie varianten binnen de onvergoede zorg:

 1. De zorg valt niet binnen het basispakket en uw zorg wordt mogelijk vergoed vanuit een aanvullende verzekering. De factuur dient u direct te voldoen in de kliniek. De Mauritsklinieken reikt u daartoe een factuur uit. Deze kunt u vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Raadpleeg voor de inhoud van uw aanvullende verzekering uw polisvoorwaarden. Deze voorwaarden verschillen per zorgverzekeraar. Voor vragen hieromtrent dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
 2. De zorg valt niet binnen het basispakket en niet binnen een aanvullend verzekeringspakket.  Deze zorg dient u volledig zelf te betalen aan de Mauritsklinieken voor of direct na de behandeling. De Mauritsklinieken reikt u daartoe een factuur uit.
 3. Uitgesloten van vergoede zorg door ontbreken verwijsbrief of verzekert rechtstreeks bij een buitenlandse verzekeraar.

Let op:

Onvergoede zorg dient u dus ten alle tijden zelf te betalen voorafgaande of direct na de verleende zorg.

Naar boven

Verwijsbrief

Uw huisarts verwijst u door naar een medisch specialist. U ontvangt hiervoor een verwijsbrief. Met deze verwijsbrief kunt u of uw huisarts een afspraak maken bij één van onze medisch specialisten. Als sprake is van meerdere zorgvragen, moet dit in de verwijsbrief worden genoemd. U bent in het bezit van een verwijsbrief van uw huisarts voordat u een afspraak maakt bij de Mauritsklinieken.Wanneer u zonder verwijsbrief van uw huisarts op uw afspraak komt, kunnen wij u alleen helpen indien u kiest voor de onvergoede zorg en de kosten voor het consult direct na de afspraak zelf betaalt.

Verwijsbrief van huisarts niet in Nederland gevestigd:

Bent u niet woonachtig in Nederland, heeft u dientengevolge een arts niet in Nederland gevestigd maar wel een verzekering bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij en niet een zogenaamde buitenlandpolis, dan is een verwijsbrief van uw huisarts in buitenland ook geldig. Een eventuele behandeling vallend onder het basispakket wordt als vergoede zorg uitgevoerd en rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Let op:

Wij willen u erop wijzen dat u voor elke nieuwe zorgvraag een nieuwe verwijsbrief van uw huisarts nodig heeft, ook als u al onder behandeling bent bij de Mauritsklinieken.

Naar boven

Buitenland

 

Ik heb een buitenlandpolis of ben in het buitenland verzekerd. Wordt mijn behandeling vergoed?

De Mauritsklinieken kan niet aangeven of de behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. U dient daartoe zelf contact op te nemen met uw verzekeraar.

Facturen in andere taal

Al onze facturen voldoen aan en zijn bepaald door de Nederlandse wet- en regelgeving. Helaas kunnen wij onze facturen niet opstellen in een andere taal of anders vorm geven, omdat:

 1. Voor de Mauritsklinieken is het onmogelijk te voldoen aan andere landelijke wet- en regelgeving of eisen buitenlandse verzekeraar.
 2. De productbeschrijvingen worden gedicteerd door de Nederlandse zorgautoriteit en specifiek bedoelt voor efficiënte communicatie met de Nederlandse zorgverzekeraars. Vertaling hiervan in welke taal dan ook zal tot verwarring en miscommunicatie kunnen leiden.

Huisarts niet in Nederland gevestigd

Bent u niet woonachtig in Nederland, heeft u dientengevolge een arts niet in Nederland gevestigd maar wel een verzekering bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij en niet een zogenaamde buitenlandpolis, dan is een verwijsbrief van uw huisarts in buitenland ook geldig. Een eventuele behandeling vallend onder het basispakket wordt als vergoede zorg uitgevoerd en rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Naar boven

DBC zorgproducten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een animatiefilm,  film, gemaakt van de totstandkoming van uw ziekenhuisrekening. Het is aan te bevelen deze te bekijken. In 2005 is er een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd, de zogenaamde DBC systematiek (Diagnose Behandel Combinatie). Sinds 1 januari 2012 wordt de zorg die de instelling aan patiënten levert, geregistreerd als een DOT= DBC op weg naar Transparantie. Een DBC is een combinatie van één of meerdere activiteiten die samenvallen in een subtraject, die na een door de NZa bepaalde periode, afleiden tot een zorgproduct. De NZa bepaalt welke samenstelling van zorgactiviteiten tot welk zorgproduct afleid (zie ook het aanbevolen filmpje). Stel u komt naar onze kliniek voor een ernstige vorm van spataderen. U krijgt dan natuurlijk eerst een consult bij de Fleboloog, het subtraject krijgt een startdatum, vervolgens worden onderzoeken verricht en dan volgt de operatie. Na de door de overheid bepaalde periode wordt het subtraject gesloten, ongeacht de voortgang in uw zorgtraject. Het geheel aan activiteiten wat in deze periode valt, wordt afgeleid tot een DBC of zorgproduct. Hierna wordt een nieuw subtraject geopend waarin de overige activiteiten vallen en ook deze wordt na een periode gesloten en afgeleid tot zorgproduct.

Let op:

Vanwege het feit dat combinaties van één of meerdere van dezelfde of verschillende zorgactiviteiten mogelijk zijn, die afleiden tot één en hetzelfde zorgproduct, kan de indruk ontstaan dat het gedeclareerde bedrag relatief hoog of laag uitvalt. De verklaring is dat de NZa heeft bepaald dat met behulp van deze systematiek voor een subtraject met één bepaalde zorgactiviteit eenzelfde zorgproduct wordt afgeleid als in een subtraject met bijvoorbeeld drie van deze zorgactiviteiten. Wij hebben echter maar één prijs met de zorgverzekeraars afgesproken voor dit zorgproduct en dan is die prijs voor één zorgactiviteit relatief hoog en voor drie relatief zorgactiviteiten laag. Duurt het gehele zorgtraject langer en omvat het meer subtrajecten dan worden meerdere facturen verstuurd naar uw zorgverzekeraar.
Voor meer informatie over DBC zorgproducten verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit of de eerder aanbevolen film van de NZa.

Naar boven

Declaratie-periode en subtraject

Uw zorgtraject bij de Mauritsklinieken kan bestaan uit meerdere achtereenvolgende subtrajecten. Per subtraject wordt gedeclareerd. De duur van het subtraject bepaalt de declaratie-periode. De startdatum van een subtraject bepaalt het kalenderjaar waarvoor het eigen risico geldt.

Let op:

Indien uw subtraject start in het ene kalenderjaar en eindigt in het andere kalenderjaar dan wordt dit als geheel gezien en telt het tarief voor dit subtraject mee voor het eigen risico in het jaar dat het subtraject is gestart. Vanwege het feit dat uw medische behandeling uit meerdere subtrajecten kan bestaan, kan een deel van uw medische behandeling vallen onder het ene kalenderjaar en het volgende subtraject onder een ander kalenderjaar. Voor definiëring start- en einddatum van een subtraject; zie nadere uitleg hierna.

Start- en einddatum subtrajecten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat een zorgtraject kan bestaan uit meerdere achtereenvolgende subtrajecten, ook lege subtrajecten. De startdatum van een subtraject is altijd aansluitend op het eerdere subtraject of lege subtraject en staat los van de datum van uw afspraken bij de Mauritsklinieken. Is dit het eerste subtraject dan is de startdatum wel de datum van uw eerste afspraak.
Een eerste leeg subtraject met looptijd van 120 dagen wordt geopend indien u binnen 360 dagen na de sluitdatum van het voorgaande subtraject voor dezelfde zorgvraag terugkomt en uw laatste subtraject meer dan 120 dagen geleden is gesloten. 2 lege subtrajecten van elk 120 dagen worden geopend indien u na 240 dagen een afspraak heeft (en binnen 360 dagen) na sluiten voorgaand subtraject.

Voorbeeld:

Uw laatste subtrajact is gesloten op 27 april 2016. Een vervolgafspraak wordt gemaakt op:

 1. 30 mei 2016 dan wordt het volgende subtraject geopend met openingsdatum 28 april 2016.
 2. 2 september 2016 dan wordt eerst een leeg subtraject geopend welke loopt van 28 april 2016 tot 25 augustus 2016 en daarna het subtraject waarbinnen de afspraak van 2 september 2016 valt. Dit subtraject heeft een openingsdatum van 26 augustus 2016.
 3. 20 januari 2017 dan worden eerst 2 lege subtrajecten geopend welke achtereenvolgens lopen van 28 april 2016 tm 25 augustus 2016 en van 26 augustus 2016 tm 23 december 2016. Daarna wordt het subtraject geopend waarbinnen de afspraak van 20 januari 2017 valt. Dit subtraject heeft dus een openingsdatum van 24 december 2016. LET OP in dit voorbeeld betekent het ook dat uw nieuwe afspraak van 20 januari 2017 toch ten laste kan komen van uw eigen risico 2016, indien u nog eigen risico heeft voor dat kalenderjaar.

De einddatum van een subtraject wordt bepaald door de NZa en is afhankelijk gesteld van een aantal factoren en kan hierdoor variëren.
De einddatum van het subtraject staat los van de voortgang in de medische zorg (dit is het zorgtraject).

Naar boven

Spataderen

Aandoening Indicatie Eerste consult (intake) Behandeling
Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg
Spataderen Medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Verzekerde zorg*

*Houd u altijd rekening met uw eigen risico

Met een verwijsbrief van uw huisarts, wordt het eerste consult vanuit de basisverzekering vergoed. U dient hierbij altijd rekening te houden met uw eigen risico. Op basis van het eerste consult wordt door onze specialisten vastgesteld of uw spataderen de indicatie ‘medisch noodzakelijk’ of ‘ niet medisch noodzakelijk’ betreft.

 • Vergoed: medisch noodzakelijk
  Wanneer de behandeling(en) van uw spataderen medisch noodzakelijk is, dienen de Mauritsklinieken de kosten voor deze behandeling(en) in bij uw zorgverzekeraar.
 • Onvergoed: niet medisch noodzakelijk
  Wanneer de behandeling van uw spataderen niet medisch noodzakelijk is, kunt u natuurlijk kiezen om u toch te laten behandelen. U dient de verdere behandeling(en) dan zelf te betalen. Onze prijzen voor behandelingen vindt u hier. Voor meer informatie over prijzen voor deze behandeling(en) vraagt u een offerte op bij uw specialist.

Naar boven

Tarieven en facturering

 

Tarieven

Bij de vaststelling van de tarieven zijn de overheid (Nederlandse Zorgautoriteit) en de zorgverzekeraars betrokken. De NZa stelt de zorgproducten vast (en de samenstelling van zorgactiviteiten daarbinnen). Samen met de zorgverzekeraar wordt per zorgproduct een prijs onderhandeld. Dit proces vindt jaarlijks plaats tussen de Mauritsklinieken en de zorgverzekeraars. Voor zorgverzekeraars waarmee Mauritsklinieken geen contracten heeft afgesloten gelden onze Passantentarieven, zie de tabbladen passantentarieven. U dient in deze gevallen de factuur zelf te betalen. Vervolgens kunt u deze dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De kans bestaat echter dat uw verzekeraar maar een deel van uw rekening vergoedt en dat u als patiënt een deel van de rekening zelf moet betalen, naast een mogelijk resterend eigen risico. Voor meer informatie en vragen over vergoedingen adviseren wij om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aan wie wordt de factuur verstuurd?

De Mauritsklinieken verstuurt de facturen ten alle tijden rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, indien de Mauritsklinieken daartoe contracten heeft gesloten met de betreffende zorgverzekeraar. De Mauritsklinieken heeft contract gesloten met bijna alle Nederlandse Zorgverzekeraars. Nadere informatie vindt u hierover elders op de website. De Mauritsklinieken heeft geen contracten gesloten met buitenlandse verzekeraars of met tussenpersonen die buitenlandpolissen beheren.

Let op:

Uw zorgverzekeraar kan als gevolg van onze declaratie u een factuur sturen inzake uw eigen risico.

Aan wie wordt de factuur gestuurd of verstrekt indien u bent verzekerd in het Buitenland of een buitenlandpolis heeft bij een Nederlandse verzekeraar of indien geen contract is gesloten door de Mauritsklinieken met uw verzekeraar of tussenpersoon?

De Mauritsklinieken verstuurt de factuur of verstrekt de factuur onmiddellijk na de behandeling rechtstreeks aan u, de patiënt. Het versturen of rechtstreeks verstrekken is afhankelijk of u vergoede of onvergoede zorg heeft gekregen. Heeft u een tussenpersoon dan kan deze tussenpersoon aangeven dat het mogelijk is dat de Mauritsklinieken de declaratie rechtstreeks aan de tussenpersoon /buitenland verzekeraar stuurt. De Mauritsklinieken heeft echter besloten dit niet te doen, omdat in die gevallen de tussenpersonen/buitenland verzekeraar verschillende van elkaar afwijkende administratieve voorwaarden oplegt aan de Mauritsklinieken waardoor dit te bewerkelijk wordt. Deze administratieve eisen gelden niet voor de patiënt. U kunt dan zelf de factuur indienen voor vergoeding bij uw verzekeraar of tussenpersoon. De Mauritsklinieken heeft geen inzicht in wat uw verzekeraar of tussenpersoon vergoedt.

Facturen in andere taal

Al onze facturen voldoen aan en zijn bepaald door de Nederlandse wet- en regelgeving. Helaas kunnen wij onze facturen niet opstellen in een andere taal of anders vorm geven, omdat:

 • Voor de Mauritsklinieken is het onmogelijk te voldoen aan andere landelijke wet- en regelgeving of eisen buitenlandse verzekeraar.
 • De productbeschrijvingen worden gedicteerd door de Nederlandse zorgautoriteit en specifiek bedoelt voor efficiënte communicatie met de Nederlandse zorgverzekeraars. Vertaling hiervan in welke taal dan ook zal tot verwarring en miscommunicatie kunnen leiden.

Naar boven

Eigen Risico

Jaarlijks wordt het bedrag voor het eigen risico vastgesteld door de overheid. Het eigen risico geldt per kalenderjaar en voor bepaalde zorg uit het basispakket. De startdatum van een subtraject is bepalend voor het kalenderjaar waar alle zorg gedurende dat subtraject onder valt. Wat is een subtraject? Dit wordt apart toegelicht, zie alinea Subtraject.

Voor subtrajecten met startdatum in 2018 is het verplichte eigen risico wederom vastgesteld op € 385,-. Dat betekent dat u de eerste € 385,- aan medisch specialistische zorg, die wordt vergoed vanuit het basispakket, zelf betaalt. De verzekeraar zal u daarvoor een factuur sturen. Indien u naast het verplichte eigen risico nog voor een vrijwillig eigen risico heeft gekozen, kan u als dit nog niet “opgebruikt” is, tot de hoogte van het gekozen vrijwillig eigen risico een rekening verwachten.
Indien u zorg ontvangt die wordt vergoed, kan het dus voorkomen dat u toch een rekening krijgt in verband met het eigen risico. Het kan voorkomen dat de zorgverzekeraar dit pas na een langere tijd doet. Op de timing en de wijze waarop een zorgverzekeraar dit doet, heeft de Mauritsklinieken geen invloed.

Naar boven

FAQ over facturen

Ik ontvang een rekening pas na enige tijd na mijn laatste bezoek. Waarom zo laat?
De overheid heeft wetten en regels opgesteld voor de wijze waarop zorgverleners hun zorg declareren. Deze regels schrijven voor dat er gedeclareerd moet worden per traject. Een traject staat gedurende een vaste periode ‘open’.

Waarom is het bedrag zo hoog terwijl ik maar een paar keer bij een arts ben geweest?
Een traject staat gedurende een vaste periode ‘open’. In deze periode kunnen één of meerdere consulten en/of andere zorgactiviteiten plaatsvinden. Een gesloten traject leidt automatisch af naar een zorgproduct, waaraan een prijs gekoppeld is. Uw zorgverzekeraar en zorgaanbieder onderhandelen over de prijs. De bedragen zijn gebaseerd op een gemiddeld consult/ behandeling en zijn niet afhankelijk van de duur. Doordat er bij het bepalen van de prijzen uit wordt gegaan van gemiddelden, kan het voorkomen dat een zorgproduct relatief duur of juist prijsgunstig uitvalt. Op dit effect hebben wij geen invloed.

Ik krijg na geruime tijd nog een eigen risico factuur via mijn zorgverzekeraar terwijl ik al heb betaald in de kliniek. Hoe kan dat?
U bent in eerste instantie doorverwezen door uw huisarts naar onze specialist voor nadere diagnose. Deze afspraak of consult valt onder de vergoede zorg en wij declareren het consult rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Echter, u dient hierbij wel rekening te houden met uw eigen risico. De startdatum van de DOT of vervolg-DOT bepaalt ten laste van welk jaar het eigen risico ten laste wordt gebracht. Voor het jaar 2018 is het verplicht eigen risico € 385,-. Uw zorgverzekeraar belast het eigen risico door. Het kan voorkomen dat verzekeraars dit pas na een langere tijd doen. Op de timing en de wijze waarop een zorgverzekeraar dit doet hebben wij geen invloed.

Heeft de specialist bepaald dat verdere behandeling niet medisch noodzakelijk is, dan betreft dit onvergoede zorg. Verdere behandeling wordt niet vanuit de basis verzekering vergoed. U betaalt deze behandeling direct aan de balie. 

Waarom wijkt de omschrijving op de factuur af van de aandoening waarvoor ik ben behandeld?
De omschrijving wordt automatisch gegenereerd op basis van een door de NZa gedefinieerde zorgproductenlijst. Wij herkennen het probleem dat de omschrijving niet altijd duidelijk de behandeling omschrijft. Op deze standaard benaming heeft de Mauritsklinieken echter geen invloed.

Kan de factuur worden vertaald naar een andere taal?
Al onze facturen voldoen aan en zijn bepaald door de Nederlandse wet- en regelgeving. Helaas kunnen wij onze facturen niet opstellen in een andere taal of anders vorm geven, omdat:

 • Voor de Mauritsklinieken is het onmogelijk te voldoen aan andere landelijke wet- en regelgeving of eisen buitenlandse verzekeraar.
 • De productbeschrijvingen worden gedicteerd door de Nza en specifiek bedoelt voor efficiënte communicatie met de Nederlandse zorgverzekeraars. Vertaling hiervan in welke taal dan ook zal tot verwarring en miscommunicatie kunnen leiden.

Naar boven

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan contact op met de financiële administratie van de Mauritsklinieken via facturen@mauritsklinieken.nl

Naar boven